Obowiązki oraz prawa pracowników i pracodawców

 

W dniu 27 grudnia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 października 2008 r. zmieniająca ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ustawa ta wprowadza szereg zmian do instytucji służby medycyny pracy. Nowelizacja określa m.in. że umowy na świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej zawierane między pracodawcami a ośrodkami medycyny pracy mają być sporządzane w formie pisemnej.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o Służbie Medycyny pracy (Dz.U. nr 96, poz 593) nakłada na Pracodawców określone powinności. Wynika z niej iż: 
Zgodnie z art. 22 ustawy Pracodawca ponosi koszty badań określonych ustawą. Zaliczamy do nich badania wstępne, kontrolne i okresowe. 

Zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz w towarzyszących aktach wykonawczych, wykonanie badań mających na celu określenie stanu zdrowia pracownika w związku z charakterem zatrudnienia i mogących powstać z tego tytułu zagrożeń stanowi obowiązek Pracodawcy. 

Wykonanie badań następuje na wniosek i na koszt Pracodawcy w terminach określanych poprzednimi badaniami i wyznaczonymi przez uprawnionego lekarza. Pracodawca określa stanowisko pracy, w związku z którym wnosi o wykonanie badań. 

Pracodawca wydaje skierowania w dwóch egzemplarzach - jeden jest dla Lekarza Medycyny Pracy, drugi jest dla pracownika. 

Badania takie również muszą być przeprowadzone na wniosek Pracodawcy w związku z absencją chorobową pracownika, przekraczającą 30-sto dniowy okres niezdolności do wykonywania pracy. Dopuszczenie do wykonywania pracy po tym okresie następuje po wykonaniu badań profilaktycznych i uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez uprawnionego lekarza. 

W wyniku przeprowadzonych badań, Lekarz Medycyny Pracy, wydaje orzeczenie lekarskie według ustalonego wzoru.

Lekarz Medycyny Pracy, wykonujący badanie wydaje dwa egzemplarze orzeczeń lekarskich pracownikowi, który musi dostarczyć pracodawcy jeden egzemplarz, a drugi zachować wraz z dodatkowym egzemplarzem skierowania jakie otrzymał od pracodawcy. 

 

Pracodawca posiada obowiązek przechowywania takiego orzeczenia w aktach Pracownika. 

Wstępnym badaniom lekarskim wg Kodeksu Pracy podlegają:

- osoby przyjmowane do pracy,
- pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy,

- inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.


Badaniom wstępnym podlegają Pracownicy, również ci którzy posiadają wyniki badań lekarskich przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy lub badań lekarskich specjalistycznych stwierdzających prawo wykonywania zawodu. 

 

Okresowym badaniom lekarskim wg kodeksu Pracy podlegają:

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na danych stanowiskach, którym kończy się ważność wydanego wcześniej orzeczenia lekarskiego

Badania okresowe wykonuje się z różną częstotliwością, która uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy i innych czynników.

Badania wykonywane są najpóźniej w dniu zakończenia ważności uzyskanego wcześniej orzeczenia lekarskiego. 

 

Kontrolnym badaniom lekarskim wg Kodeksu Pracy podlegają:

Wszyscy pracownicy, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30  dni. Pracownicy Ci obowiązani są poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy. Pracownik taki powinien okazać zaświadczenie o zakończonym leczeniu.

 

Wg Kodeksu Pracy: Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas nie wykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

 

Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki (książeczka SANEPID), które obejmują wszystkich Pracowników mających kontakt z żywnością.

 

BADANIA SPECJALISTYCZNE

Badania specjalistyczne zaliczane są do badań dodatkowych wykonywanych na zlecenie lekarza Medycyny Pracy. Badania te są związane z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy.

Zaliczamy do nich:

- badanie kardiologiczne,
- badanie okulistyczne,
- badanie neurologiczne,
- badanie urologiczne,
- badanie laryngologiczne,
- badanie dermatologiczne,
- badanie ginekologiczne,
- badanie ortopedyczne,
- badanie psychologiczne.

 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Badania diagnostyczne zaliczane są do badań dodatkowych wykonywanych na zlecenie lekarza Medycyny Pracy. Badania te są związane z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy.

Zaliczamy do nich:

- badania laboratoryjne - (OB, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, cholesterol, glukoza, trójglicerydy),
- badania radiologiczne - RTG

- EKG, spirometria, audiometria itp. 

 

 
 
 

Dbamy o zdrowie Twoich  pracowników

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.